menu
Word Lid
Inbreuken op de Welzijnswet: Vlaams Belang contacteert arbeidsinspectie

In 1996 werd de "Wet betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk" ingevoerd. Deze wet bevat allerlei verplichtingen waaraan een werkgever moet voldoen om de veiligheid en het welzijn van de werknemers te garanderen. De meerderheid neemt het echter niet zo nauw met deze verplichtingen.


Verplichtingen rond brandveiligheid

De Codex Welzijn op het werk legt in Boek III, Titel 3 verplichtingen op aan werkgevers met betrekking tot brandpreventie op de arbeidsplaatsen:

  • Art. III.3-3.- De werkgever voert een risicoanalyse uit betreffende het brandrisico
  • Art. III.3-13.- 3° de ligging van de uitgangen, nooduitgangen en verzamelplaatsen na evacuatie en het tracé van de evacuatiewegen
  • Art. III.3-24.- De werkgever houdt een dossier bij genaamd «brandpreventiedossier»
  • Art. III.3-26.- § 1. Overeenkomstig artikel I.2-21, geeft de werkgever aan de werknemers de nodige vorming betreffende de preventiemaatregelen bedoeld in deze titel. § 2. De opleiding heeft voor de werknemers inzonderheid tot doel de volgende bekwaamheden te verwerven: Daartoe omvat de opleiding inzonderheid evacuatieoefeningen die tenminste één keer per jaar worden georganiseerd

Deze verplichtingen zorgen ervoor dat in geval van brand de werknemers veilig en georganiseerd de gebouwen kunnen verlaten. Op deze manier loopt de evacuatie vlot en wordt het risico op slachtoffers beperkt.

SchamenPlus overtreedt de wet

Uit het antwoord op de schriftelijke vraag ‘Preventie op het werk’ gesteld door ons gemeenteraadslid Axl Van Boven aan burgemeester Philippe De Coninck blijkt echter letterlijk dat het gemeentebestuur van Assenede de verplichtingen uit bovenvermelde artikels niet respecteert.

Zo stelt men dat de gemeente niet beschikt “over een risicoanalyse brandveiligheid voor de diverse gebouwen” (overtreding Art. III.3-3.-). Verder stelt men dat de gemeente niet beschikt over een brandpreventiedossier per gebouw (overtreding Art. III.3-24.-). Daarnaast stelt men dat er in de overige gebouwen “geen evacuatieoefeningen” werden gehouden (overtreding Art. III.3-26.- § 1. en §2). Tot slot stelt men in het antwoord ook dat er enkel aanduidingen zijn voor verzamelpunten bij evacuatie voor de gemeentescholen en de IBO en NIET aan de andere gebouwen van de gemeente zoals het gemeentehuis, bibliotheek, sporthal, … (overtreding Art. III.3-13.- 3°).

Wat met de veiligheid van het gemeentepersoneel?

"Het spreekt voor zich dat een lokaal bestuur niet alleen de Wet betreffende het Welzijn op het Werk dient te respecteren uit zorg voor de veiligheid van de werknemers, maar ook uit voorbeeld naar andere werkgevers. De houding van het College van Burgemeester en Schepenen van Assenede getuigt dan ook van een onwil om wettelijke verplichtingen na te leven, van een manifest gebrek aan bekommernis om de veiligheid van het personeel en op een gebrek aan voorzichtigheid en voorzorg met mogelijks lichamelijk letsel voor het personeel. Voor Vlaams Belang komt de veiligheid van het gemeentepersoneel op de eerste plaats. Daarom contacteerden wij de arbeidsinspectie met de melding van deze inbreuken op de Welzijnswet door SchamenPlus", aldus onze fractievoorzitter Stijn Van Hamme.

ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF